07-410 Ostrołęka, ul. Wiktora Gomulickiego 19A
tel. kom. 691 34 74 02, tel./fax 29 691 13 15

 

Oferta kancelarii


Z myślą o grupie klientów indywidualnych wyspecjalizowaliśmy się w dziedzinach:

 • prawo rodzinne i osobowe -€“ sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku dorobkowego byłych małżonków, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.,
 • prawo cywilne  sprawy o zapłatę, o odszkodowania, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • prawo pracy (o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę),
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (np. udział w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości),
 • prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o unieważnienie testamentu),
 • prawo obrotu nieruchomościami (np. sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste),
 • prawo karne -€“ (etap postępowania przygotowawczego, obrona związana z tymczasowym aresztowaniem, obrona w postępowaniu przed Sądem, postępowanie wykonawcze - odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w odbywaniu kar, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kar, zamiany kar, wnioskowanie o zastosowanie pozostałych środków probacyjnych)

Usługi kancelarii na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

 • ustne porady prawne (udzielane na spotkaniu lub przez telefon),
 • pisemne opinie i analizy prawne (w bardziej skomplikowanych stanach prawnych, tj. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych), sporządzanie na piśmie lub drogą elektroniczną,
 • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, z prokuraturą, w sporach sądowych, itd.),
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.